هفته نامه شماره 11: سال 1402 مبارک
هفته نامه شماره 10 : اسپاتیفای یک دی جی جدید هوش مصنوعی را معرفی می کند
هفته نامه شماره 9
هفته نامه شماره 8

February 2023

هفته نامه شماره 7
هفته نامه شماره 6
هفته نامه شماره 5
هفته نامه شماره 4

January 2023

هفته نامه شماره 3
هفته نامه شماره 2
هفته نامه شماره 1